1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα προγράμματος CLLD/LEADER

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρεία Ο.Τ.Α. καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) για την υποβολή προτάσεων Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα στα πλαίσια του Υπομέτρου 19.2: «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 16η Ιουλίου 2018(Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής 09 Νοεμβρίου 2018).

H ημερομηνία αυτή αφορά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στήριξης μέσω του ΟΠΣΑΑ (www.opsaa.gr/RDIIS) (οδηγίες εδώ).

Στη συνέχεια, εντός (10) δέκα ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης υποβάλλονται εντύπωςκαι σε ηλεκτρονική μορφή (π.χ. CD),  το αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης, η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης και όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά/έγγραφα όπως προσδιορίζονται αναλυτικά στον Οδηγό Διοικητικού Ελέγχου Αιτήσεων Στήριξης, στα γραφεία της Ο.Τ.Δ.ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.  Α.Ε. Ο.Τ.Α. Μεραρχίας 67, 1ος όροφος.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. στα τηλέφωνα 2321064402 & 2321064403 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail:leader@aneser.gr

Πρόσκληση – Οδηγοί Διοικητικού Ελέγχου

Ενημερωτικό υλικό – Συνημμένα – Βοηθητικά Αρχεία

Θεσμικό πλαίσιο – Νομοθεσία που διέπει την εφαρμογή του προγράμματος

Χρήσιμες συνδέσεις :