Αποτελέσματα Αξιολόγησης 1ης Προκήρυξης LEADER του άξονα 4 του ΠΑΑ

Με το παρόν η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Α.Ε ΟΤΑ, σας ενημερώνει για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των φακέλων υποψηφιότητας που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της 1ης Προκήρυξης Τοπικού Προγράμματος LEADER του άξονα 4 του Π.Α.Α., όπως αυτά καθορίστηκαν  με την υπ΄ αριθ. 45/2011 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος «Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER» και της διενέργειας δειγματολειπτικού ελέγχου από την Ειδική Υπηρεσίας Εφαρμογής του Π.Α.Α..
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι επιλεγείσες και οι αποκλειόμενες προτάσεις.
 
 
Σημείωση: H οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων θα γίνει με την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων που θα υποβληθούν από τους υποψήφιους επενδυτές και την έγκριση από την Διαχειριστική Αρχή της τροποποίησης του τοπικού προγράμματος