Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (10-1-11)

Ολοκληρώθηκε στις 10/1/2011 και ώρα 14.00 η κατάθεση αιτήσεων υποψηφιότητας για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υπ΄ αριθμ. 1/2010 πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος (Εφαρμογή του τοπικού προγράμματος LEADER στα πλαίσια του άξονα 4 «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER») και την  υπ΄ αριθμ. 2/2010 πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος (Υποστήριξη του πληθυσμού σε τοπικό επίπεδο για την υλοποίηση των καθεστώτων ενίσχυσης του Άξονα 3 «Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας»).  
Στα πλαίσια των παραπάνω προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατατέθηκαν συνολικά 83 σφραγισμένοι φάκελοι υποψηφιότητας.