Αποτελέσματα υπ’ αριθμ. 1/2010 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. 1/2010 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου.

Συνημμένα

Ανακοίνωση της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.