Λίστα υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων 2ης πρόσκλησης LEADER

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών, σας ενημερώνει ότι μέχρι την 17η Σεπτεμβρίου 2012, καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στα πλαίσια της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού προγράμματος LEADER που υλοποιείται στα πλαίσια του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013, υποβλήθηκαν συνολικά 56 επενδυτικές προτάσεις.
Οι επενδυτικές αυτές προτάσεις κατηγοριοποιούνται όσον αφορά τα υπομέτρα του Τοπικού Προγράμματος ως εξής:

  • 18 Επενδυτικά σχέδια στα πλαίσια του υπομέτρου L123 – «Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων»
  • 7 Επενδυτικά σχέδια στα πλαίσια του υπομέτρου L312 – «Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων»         
  • 6 Επενδυτικά σχέδια στα πλαίσια του υπομέτρου L313 – «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων» 
  • 21 Επενδυτικά σχέδια στα πλαίσια του υπομέτρου L321 – «Βασικές υποδομές για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό»             
  • 1 Επενδυτικό σχέδιo στα πλαίσια του υπομέτρου L322 – «Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών»  
  • 3 Επενδυτικά σχέδια στα πλαίσια του υπομέτρου L323 – «Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς»


Από τα ανωτέρω  επενδυτικά σχέδια τα 27 αφορούν ιδιωτικές επενδύσεις των οποίων το κόστος εκτιμάται σε 4.800.000 € περίπου και τα 29 αφορούν παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα των οποίων το κόστος εκτιμάται σε 3.900.000 € .
Ο Συνολικός Προϋπολογισμός των υποβληθεισών προτάσεων θα εκτιμηθεί επακριβώς μετά την αποσφράγιση των φακέλων υποψηφιότητας.

Συνημμένο:

Λίστα υποβληθέντων επενδυτικών σχεδίων 2ης πρόσκλησης LEADER – Επανάληψη στο Ορθό