2η Προκήρυξη Προγράμματος LEADER (30-5-2012)

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρεία Ο.Τ.Α. καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) για την υποβολή προτάσεων επενδυτικών σχεδίων στο τοπικό πρόγραμμα ”Προσέγγιση LEADER”.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι η  17/09/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30.

Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται στα γραφεία της εταιρείας, Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, 2ος όροφος, Σέρρες, είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, με απόδειξη παραλαβής. Σε περίπτωση υποβολής με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά θα πρέπει ο φάκελος της πρότασης να περιέλθει ομοίως μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  και στα τηλέφωνα 2321064402 & 2321064403.

Ενημερωτικό υλικό – Συνημμένα

1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

2. Ενημερωτικό υλικό σχετικά με το περιεχόμενο, τις περιοχές εφαρμογής, τους  δυνητικούς δικαιούχους των προκηρυσσόμενων δράσεων

3. Υποδείγματα φακέλων υποψηφιότητας και απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους).

Σημείωση: Το υλικό που παρατίθεται παραπάνω διατίθεται σεεπεξεργάσιμη μορφή, είτε ιδιοχείρως από τα γραφεία της εταιρείας είτεμέσω e-mail αποστέλλωντας μία αίτηση στο leader@aneser.gr.

4. Κριτήρια επιλεξιμότητας (ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια)


5. Κριτήρια επιλογής (βαθμολογούμενα κριτήρια)

6. Πίνακας τιμών μονάδας για κατασκευαστικές εργασίες

7. Θεσμικό πλαίσιο – Νομοθεσία που διέπει την εφαρμογή του προγράμματος

8. Το εγκεκριμένο, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, τοπικό πρόγραμμα προσέγγισης LEADER της ΟΤΔ