Αποτελέσματα Αξιολόγησης 2ης Προκήρυξης LEADER

Με το παρόν η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Α.Ε ΟΤΑ, σας ενημερώνει για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των φακέλων υποψηφιότητας που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της 2ης Προκήρυξης Τοπικού Προγράμματος LEADER του άξονα 4 του Π.Α.Α., όπως αυτά καθορίστηκαν  με τις υπ΄ αριθ. 80/2012 & 86/2013 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος «Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER» και της διενέργειας δειγματοληπτικού ελέγχου από την Ειδική Υπηρεσίας Εφαρμογής του Π.Α.Α.

 Σημείωση: H οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων θα γίνει με την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων που θα υποβληθούν από τους υποψήφιους επενδυτές και την έγκριση από την Διαχειριστική Αρχή της τροποποίησης του τοπικού προγράμματος