Προμήθεια φαρμάκων για το 2013

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.), στα πλαίσια της εφαρμογής επίγειου προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στο Ν. Σερρών για το έτος 2013, προτίθεται να προβεί, στην προμήθεια των κάτωθι σκευασμάτων:

  • 1.100 λίτρων προνυμφοκτόνου σκευάσματος με δραστική ουσία το Diflubenzuron σε υγρή μορφή
  • 800 κιλών φαρμάκου με δραστική ουσία το Diflubenzuron σε ταμπλέτες,
  • 200 κιλών φαρμάκου με δραστική ουσία το Diflubenzuron σε κοκκώδη μορφή,
  • 100 κιλών φαρμάκου με δραστική ουσία permethrin
  • 50 λίτρων φαρμάκου με δραστική ουσία Cyphenothrin
  • 100 λίτρων φαρμάκου με δραστική ουσία Bacillus thuringiensis israelensis 
Προσκαλεί 
 
τις φαρμακευτικές εταιρείες που διαθέτουν σκευάσματα με τις ανωτέρω δραστικές ουσίες να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια των ανωτέρω ποσοτήτων των προαναφερθέντων σκευασμάτων.
Επίσης, γίνονται δεκτές και προσφορές για ουσίες εναλλακτικών τρόπων καταπολέμησης κουνουπιών.
Κριτήριο κατακύρωσης & τελικής επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή.
Τρόπος υποβολής: Προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά μέχρι την Τρίτη 2 Ιουλίου 2013 και ώρα 13:30. Οι προσφορές που υποβάλλονται εντύπως θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στα γραφεία της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., Βασ. Αλεξάνδρου 2, 2ος Όροφος, Τ.Κ. 62 100 Σέρρες μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα
Ισχύς προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στην πρόσκληση για τρεις (3) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Τόπος παράδοσης: Ο Ανάδοχος οφείλει να μεταφέρει με δαπάνη του την προμήθεια, στον χώρο που θα του υποδειχθεί από την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. (είτε στην έδρα της εταιρείας είτε στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Καταπολέμησης Κουνουπιών του Ν. Σερρών στον Προβατά Σερρών).
Ημερομηνία παρασκευής σκευάσματος: Η ημερομηνία παρασκευής του προϊόντος θα πρέπει να είναι μετά την 1/1/2012. Σε κάθε περίπτωση το σκεύασμα θα πρέπει να έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 χρόνο μετά την ημερομηνία παράδοσης του σκευάσματος.
Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε είτε στον κ. Καλογερούδη Ι. είτε στον κ. Μαυρουδή Γ., τηλ. 2321064402 & 2321064403 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
Σέρρες, 25 Ιουνίου 2013