Οριστικά αποτελέσματα για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου έτους 2013

Κατακυρώθηκαν  τα οριστικά αποτελέσματα της αξιολόγησης, μετά και την εκδίκαση των ενστάσεων, όπως αυτά επικυρώθηκαν με την υπ. αριθμ. 49/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την υπ. αριθμ. 135/2013 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος LEADER.

Με βάση  τις   ανωτέρω αποφάσεις του Δ.Σ. και της Ε.Δ.Π. LEADER, στα πλαίσια:

της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στα πλαίσια του Άξονα 4  «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER») του Π.Α.Α. 2007-2013  & της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στα πλαίσια του Άξονα 3 «Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας» του Π.Α.Α. 2007-2013.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης έχουν ως εξής:

Πολιτικοί Μηχανικοί ΠΕ

  • Καλογερούδης Ιωάννης
  • Βίτσιος Γεώργιος
  • Μελίτος Κωνσταντίνος


Γεωπόνοι ΠΕ

  • Καραγκιόζης Δημήτριος
  • Ανοιξιάδης Νικόλαος
  • Τοπτσής Χρήστος


Οικονολόγος ΠΕ

  • Γρηγοριάδης Κωνσταντίνος


Κοινωνικός Επιστήμονας ΠΕ

  • Τρεβλόπουλος Σαράντης