Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας έτους 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σε  Ετήσια  Γενική  Συνέλευση  των  Μετόχων της  Ανώνυμης  Εταιρείας  με την  Επωνυμία Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.  &  δ.τ.  « ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.  Α.Ε. »


Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει μετά την εφαρμογή του Π.Δ. 409/86,  με τα άρθρα 21 και 22 του Καταστατικού της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας,  ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Αναπτυξιακή  Ανώνυμη  Εταιρεία  Ο.Τ.Α.,  σε  Ετήσια  Γενική  Συνέλευση,  την 24η Ιουνίου 2014,  ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στην αίθουσα Κωνσταντίνος Καραμανλής του Διοικητηρίου, για τη συζήτηση και λήψη  αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση  Ισολογισμού και του Λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης 2013», μετά από ανάγνωση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Α.Ε.
  2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη Χρήση 2013 (διαχειριστική περίοδος 01-01-2013 έως  31-12-2013).  
  3. Εκλογή δύο Τακτικών και δύο Αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη Χρήση 2014.
  4. Λοιπά θέματα – Ενημέρωση.

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας (άρθρο 22), πρέπει να καταθέσει τις Μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας (ή στο Τ.Π.Δ. ή σε μια τραπεζική εταιρεία) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Συνημμένα

Πρόσκληση Γ.Σ. Έτους 2014

Ισολογισμός ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. χρήσης 2013