Ανακοίνωση για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020

Στις 27/10/2016 (με το υπ’ αρ. πρωτ. 25400/27-10-2016 έγγραφο του) το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για την επιλογή των τοπικών προγραμμάτων στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 1435/14-6-2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Υπουργείου για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με την Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων CLLD / LEADER.

Σύμφωνα με τα εν λόγω αποτελέσματα το τοπικό πρόγραμμα CLLD LEADER για το Ν. Σερρών που κατέθεσε η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών ΑΑΕ ΟΤΑ, κατάφερε για μία ακόμη διαχειριστική περίοδο (την 4η συνεχόμενη) να επιλεγεί ανάμεσα στις περιοχές που θα εφαρμοστεί πρόγραμμα LEADER και κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020 καθώς η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών συγκέντρωσε βαθμολογία 82,54/100 καταλαμβάνοντας τη δέκατη θέση ανάμεσα σε 49 άλλες προτάσεις που εγκρίθηκαν σε Ομάδες Τοπικής Δράσης σε όλη τη χώρα.

Περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος αποτελεί το σύνολο των Τοπικών / Δημοτικών Κοινοτήτων του Νομού Σερρών (εκτός της Πόλης των Σερρών), με το συνολικό μόνιμο πληθυσμό της περιοχής παρέμβασης να ανέρχεται στις 118.143 κατοίκους (σύμφωνα με την απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ του 2011).

Τις αμέσως προσεχείς ημέρες θα γίνει ο υπολογισμός του ποσού που θα κατανεμηθεί σε κάθε τοπικό πρόγραμμα με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της υπ’ αριθ. πρ. 1637/08-07-2016 (ΦΕΚ 2174/Β/2016) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, σύμφωνα με το οποίο βασικό κριτήριο (μεταξύ άλλων κριτηρίων), για τις πιστώσεις που θα κατανεμηθούν τοπικά, θα ληφθεί υπόψη η σειρά κατάταξης που έλαβαν οι συμμετέχουσες Ομάδες Τοπικής Δράσης, με βάση την βαθμολογία τους. Ως εκ τούτου, η 10η θέση που κατέλαβε η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών θεωρείται σημαντική για την κατανομή σημαντικών πόρων στο Νομό Σερρών από το Μ. 19 (CLLD/LEADER) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Ολοκληρώνοντας, θα θέλαμε πρώτα να συγχαρούμε το στελεχιακό δυναμικό της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. που εργάστηκε στην προετοιμασία της πρότασης και κατόπιν να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς που συνέβαλαν στην σημαντική αυτή επιτυχία της εταιρείας όπως τους τοπικούς φορείς (ΟΤΑ, Επιμελητήρια, Συλλόγους κλπ), τον τοπικό πληθυσμό και όσους συνεργάστηκαν και συνέβαλαν στην κατάρτιση και υποβολή της πρότασης του τοπικού προγράμματος.

Σέρρες, 2 Νοεμβρίου 2016

 
Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.
Ο πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννης Μωυσιάδης
Αντιπεριφερειάρχης Σερρών