Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας έτους 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 
Σε  Έκτακτη Γενική  Συνέλευση  των  Μετόχων 
της  Ανώνυμης Εταιρείας  με την  Επωνυμία Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.  δ.τ.  « ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.  Α.Ε. »
 

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει μετά την εφαρμογή του Π.Δ. 409/86,  με τα άρθρα 21 και 22 του Καταστατικού της Εταιρείας και  μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,  καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης  Εταιρείας,  ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.  Αναπτυξιακή  Ανώνυμη  Εταιρεία Ο.Τ.Α.,  σε Έκτακτη  Γενική  Συνέλευση,  την 08η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, στην αίθουσα “Κωνσταντίνος Καραμανλής” του Διοικητηρίου,  για τη  συζήτηση και  λήψη  αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1.    Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
2.    Λοιπά θέματα – Ενημέρωση.

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας (άρθρο 22), πρέπει να καταθέσει τις Μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας (ή στο Τ.Π.Δ. ή σε μια τραπεζική εταιρεία) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ιωάννης  Μωυσιάδης
 
Συνημμένα: