Πρόσκληση Επαναληπτικής Έκτακτης Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρείας έτους 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε Επαναληπτική Έκτακτη Γενική  Συνέλευση των  Μετόχων της Ανώνυμης  Εταιρείας με την  Επωνυμία “Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.” και δ.τ. “ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.  Α.Ε.”

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και με τα άρθρα 21 και 22 του Καταστατικού της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης  Εταιρείας, ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Αναπτυξιακή  Ανώνυμη  Εταιρεία Ο.Τ.Α.,  σε  Επαναληπτική Έκτακτη  Γενική  Συνέλευση,  την 24η Οκτωβρίου 2014,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30, στην αίθουσα “Κωνσταντίνος Καραμανλής” του Διοικητηρίου,  για τη  συζήτηση και  λήψη  αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1.    Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου
2.    Λοιπά θέματα – Ενημέρωση

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας (άρθρο 22), πρέπει να καταθέσει τις Μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας (ή στο Τ.Π.Δ. ή σε μια τραπεζική εταιρεία) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννης  Μωυσιάδης