Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας έτους 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σε  Ετήσια  Γενική  Συνέλευση  των  Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
& δ.τ.  «ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.  Α.Ε.»
Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει μετά την εφαρμογή του Π.Δ. 409/86,  με τα άρθρα 21 και 22 του Καταστατικού της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας,  ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Αναπτυξιακή  Ανώνυμη  Εταιρεία  Ο.Τ.Α.,  σε  Ετήσια  Γενική  Συνέλευση,  την 10η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:30, στην αίθουσα Κωνσταντίνος Καραμανλής του Διοικητηρίου Σερρών,  για τη  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
 
1.    Έγκριση  Ισολογισμού και του Λογαριασμού «Αποτελέσματα Χρήσης 2016», μετά από ανάγνωση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου
2.    Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη Χρήση 2016 (διαχειριστική περίοδος 01-01-2016 έως  31-12-2016)
3.    Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη Χρήση 2017
4.    Καθορισμός, ή μη, αποζημίωσης Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2017
5.    Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου
6.    Λοιπά θέματα – Ενημέρωση
 
Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας (άρθρο 22), πρέπει να καταθέσει τις Μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας (ή στο Τ.Π.Δ. ή σε μια τραπεζική εταιρεία) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ιωάννης Μωυσιάδης