Πρόσκληση για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για τον Άξονα 3 του Π.Α.Α. 2007-2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ Π.Α.Α.

 
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.) λαμβάνοντας υπόψη:
  1. Την υπ’ αριθ. 42/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.
  2. Το υπ’ αρ. πρωτ. 13665/5-9-2012 έγγραφο του ΑΣΕΠ
  3. Την με αρ. πρωτ. 8251/19-11-2010 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
  4. Την υπογραφείσα σύμβαση
  5. Τον Κανονισμό Οργάνωσης της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. και ιδίως δε το Κεφάλαιο 2 ‘’Οργανόγραμμα λειτουργίας’’
 Ανακοινώνει
Την πρόθεση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με συνολικά τέσσερα (4) άτομα για την κάλυψη αναγκών της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ Α.Ε., που εδρεύει στην Οδό Β. Αλεξάνδρου 2, Σέρρες, Τ.Κ. 62100 με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Υποστήριξη του πληθυσμού σε τοπικό επίπεδο για την υλοποίηση των καθεστώτων ενίσχυσης του Άξονα 3 «Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας» του προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» προκειμένου να αναλάβουν την υλοποίηση του έργου. Συγκεκριμένα ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνεργαστεί με:
  • Δύο (2) Πολιτικούς Μηχανικούς (ΠΕ)
  • Έναν (1) Γεωπόνος (ΠΕ)
  • Έναν (1) Οικονομολόγο (ΠΕ)
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2012, και ώρα 10:00 π.μ..
Οι φάκελοι συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συνεργασία στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος του Άξονα 3, του ΠΑΑ 2007-2013» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα.
Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από την διαδικασία της αξιολόγησης. Υπεύθυνη για παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είναι η Κα Τριανταφύλλου Ελένη, οδός Β. Αλεξάνδρου 2, 2ος Όροφος, Τ.K. 62122, τηλ. 2321064402-3.

Συνημμένα: