Πρόσκληση για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στα πλαίσια του Άξονα 3 του ΠΑΑ

Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. ανακοινώνει, την πρόθεση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με συνολικά τέσσερα (4) άτομα (κατά μέγιστο) για την κάλυψη αναγκών της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ Α.Ε., με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Υποστήριξη του πληθυσμού σε τοπικό επίπεδο για την υλοποίηση των καθεστώτων ενίσχυσης του Άξονα 3 «Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας» του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» προκειμένου να αναλάβουν την υλοποίηση του Προγράμματος σε τοπικό επίπεδο, εφόσον εγκριθεί η σχετική πρόταση.

Συγκεκριμένα ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνεργαστεί με:

Δύο (2) Πολιτικούς Μηχανικούς (ΠΕ)

Ένα (1) Γεωπόνο (ΠΕ)

Έναν (1) Οικονομολόγο (ΠΕ)

με τους όρους που αναφέρονται στο σχετικό αναλυτικό τεύχος της πρόσκλησης.

Συνημμένα

Αναλυτικό Τεύχος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Υπόδειγμα Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος