Πρόσκληση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για τον Άξονα 3 του Π.Α.Α.

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.) λαμβάνοντας υπόψη :

  1. Την υπ’ αριθ. 35/3-12-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.
  2. Τη Σύμβαση για την λειτουργία υποστηρικτικού μηχανισμού για την υλοποίηση καθεστώτων ενίσχυσης (ιδιωτικές επενδύσεις) του άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) της Ελλάδας 2007-2013 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και της Αναπτυξιακής Νομού Θεσσαλονίκης – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α.
  3. Το Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ της Αναπτυξιακής Νομού Θεσσαλονίκης – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. και των υπολοίπων έξι Αναπτυξιακών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (μεταξύ της οποίας είναι και η Αναπτυξιακή Σερρών)
  4. Τις διατάξεις του Ν. 2527/1997 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  5. Τον Κανονισμό Οργάνωσης της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. και ιδίως δε το Κεφάλαιο 2 ‘’Οργανόγραμμα λειτουργίας’’
Ανακοινώνει

Την πρόθεση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με συνολικά τέσσερα (4) άτομα για την κάλυψη αναγκών της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ Α.Ε., που εδρεύει στην Οδό Β. Αλεξάνδρου 2, Σέρρες, Τ.Κ. 62100 με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Υποστήριξη του πληθυσμού σε τοπικό επίπεδο για την υλοποίηση των καθεστώτων ενίσχυσης του Άξονα 3 «Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και ενθάρρυνση της διαφοροποίησης της αγροτικής οικονομίας» του προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» προκειμένου να αναλάβουν την υλοποίηση του έργου. Συγκεκριμένα ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνεργαστεί με:

  • Δύο (2) Πολιτικούς Μηχανικούς (ΠΕ)
  • Ένας (1) Γεωπόνος (ΠΕ)
  • Έναν (1) Οικονομολόγο (ΠΕ ή ΤΕ)
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η 29η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00

Οι φάκελοι συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συνεργασία στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος του Άξονα 3, του ΠΑΑ 2007-2013» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα. Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από την διαδικασία της αξιολόγησης.
 
Αντικατάσταση του φακέλου ή διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων ή δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το αναλυτικό τεύχος και το έντυπο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είτε ιδιοχείρως από τα γραφεία της εταιρείας στις Σέρρες, Μεραρχίας 67, 1ος Όροφος, Τ.K. 62122, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αφού επικοινωνήσουν πρώτα με email στο aneser@aneser.gr ή τηλεφωνικά στο τηλ. 2321064402-3 (αρμόδια υπάλληλος κα Τριανταφύλλου Ελένη) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
Σέρρες, 18 Δεκεμβρίου 2015
 
Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
Ιωάννης Μωυσιάδης
Αντιπεριφερειάρχης Σερρών