Παράταση 3ης Προκήρυξης LEADER

Παρατείνεται έως 14 Οκτωβρίου 2013 η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους του Τοπικού Προγράμματος LEADER. 

Ανακοίνωση παράτασης