Υποβληθείσες προτάσεις 3ης πρόσκλησης LEADER

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, σας ενημερώνει ότι μέχρι την 14η Οκτωβρίου 2013, καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στα πλαίσια της 3ης πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού προγράμματος LEADER που υλοποιείται στα πλαίσια του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2007-2013 υποβλήθηκαν συνολικά 54 επενδυτικές προτάσεις.
Οι επενδυτικές αυτές προτάσεις κατηγοριοποιούνται όσον αφορά τα υπομέτρα του Τοπικού Προγράμματος ως εξής:   
  • L123 – «Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων», 14 προτάσεις
  • L311 – «Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες», 1 πρόταση
  • L312 – «Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων», 7 προτάσεις
  • L313 – «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων», 9 προτάσεις
  • L321 – «Βασικές υποδομές για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό», 20 προτάσεις
  • L322 – «Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών», 2 προτάσεις
  • L323 – «Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς», 1 πρόταση
Από τα ανωτέρω επενδυτικά σχέδια τα 26 αφορούν ιδιωτικές επενδύσεις των οποίων το κόστος εκτιμάται σε 4.000.000 € περίπου και τα 28 αφορούν παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα των οποίων το κόστος εκτιμάται σε 2.300.000 € περίπου.
Ο Συνολικός Προϋπολογισμός των υποβληθεισών προτάσεων θα εκτιμηθεί επακριβώς μετά την αποσφράγιση των φακέλων υποψηφιότητας.