Αποτελέσματα αξιολόγησης 3ης προκήρυξης LEADER

Ανακοινώνεται ότι με το υπ’ αριθμ. 7202/2.4.2014 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 ολοκληρώθηκε και ο δειγματοληπτικός έλεγχος της διαδικασίας αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων της 3ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος.

Τα αποτελέσματα αυτά όπως διαμορφώθηκαν με την υπ’ αριθμ. 142/15.1.2014 Απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης προγράμματος της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. παρουσιάζονται στον πίνακα που επισυνάπτεται εδώ.

Οι δικαιούχοι εντός 15 (δεκαπέντε) ημερών από την αποδεδειγμένη ημερομηνία παραλαβής των αποτελεσμάτων αξιολόγησης μπορούν να υποβάλουν τις τυχόν ενστάσεις τους. 

Η οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης θα πραγματοποιηθεί μετά από:

– την εκδίκαση των τυχόν ενστάσεων που θα υποβληθούν
– την έγκριση της τροποποίησης των χρηματοοικονομικών πινάκων του Τοπικού Προγράμματος
– την έκδοση της απαιτούμενης απόφασης ένταξης χρηματοδότησης έργων