Αποτελέσματα ενστάσεων 3ης προκήρυξης LEADER

Με την παρούσα ανακοίνωση σας ενημερώνουμε για την κατάταξη των υποβληθεισών προτάσεων όπως αυτή διαμορφώθηκε κατόπιν της εξέτασης των ενστάσεων που υπέβαλαν οι υποψήφιοι Δικαιούχοι.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η τελική κατάταξη κατά φθίνουσα σειρά των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κατόπιν της εξέτασης των ενστάσεων ανά δράση του τοπικού προγράμματος.