Δημοσίευση 4 προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020

Στις 11/2/2016 έγινε η δημοσίευση τεσσάρων νέων προκηρύξεων του ΕΣΠΑ 2014-2020. Τα τέσσερα προγράμματα του ΕΣΠΑ που προκηρύχθηκαν είναι τα εξής:

1.    Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης:

Αφορά στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είτε ανέργων είτε αυτοαπασχολούμενων (με ατομικό εισόδημα έως 20.000€ ή 35.000€ οικογενειακό για το 2015), για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.
Μέσω του προγράμματος επιδοτείται η προμήθεια μικρής κλίμακας εξοπλισμού καθώς και οι λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΑΕΕ κλπ) για 24 μήνες.
Η επιδότηση ανέρχεται στο 100% και ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης μπορεί να φτάσει έως 50.000€, για συνεργασία τριών ή περισσοτέρων δικαιούχων (25.000€ για έναν δικαιούχο).
Υποβολή προτάσεων από 08/03/2016 – 15/04/2016.

2. Νεοφυής Επιχειρηματικότητα:

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων ελευθέρων επαγγελματικών και νέων επιχειρήσεων που θα ιδρυθούν από ανέργους, με έμφαση σε καινοτόμα σχέδια.
Οι δραστηριότητες που επιδοτούνται αφορούν κυρίως κλάδους Μεταποίησης (βιοτεχνίες, εργαστήρια, βιομηχανίες κ.α.) και συγκεκριμένες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών.
Μέσω του προγράμματος επιδοτείται η προμήθεια μικρής κλίμακας εξοπλισμού καθώς και οι λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΟΑΕΕ κλπ) για 24 μήνες.
Οι επενδυτικές προτάσεις που θα υποβληθούν θα έχουν επιχορηγούμενο προϋπολογισμό έως 60.000 ευρώ, 100% επιδοτούμενο.
Υποβολή προτάσεων από 17/03/2016 – 27/04/2016.

3. Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών:

Μέσω του παρόντος επιδοτείται ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση υφιστάμενων και νέων τουριστικών  μικρομεσαίων επιχειρήσεων (καταλύματα, τουριστικά γραφεία, λοιπές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών στον τουρισμό, ενοικιάσεις σκαφών, κ.ά).
Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν την κατασκευή ή την βελτίωση των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, την προμήθεια εξοπλισμού, την κάλυψη του μισθολογικού κόστους κλπ.
Η επιδότηση ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί των επιλέξιμων δαπανών (το οποίο προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού) και ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δύναται να φτάσει τις 150.000€.
Υποβολή προτάσεων από 29/03/2016 – 17/05/2016.

4.    Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές:

Μέσω του προγράμματος επιδοτείται ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στους κλάδους κυρίως της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών.
Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν την κατασκευή ή την βελτίωση των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, την προμήθεια εξοπλισμού, την κάλυψη του μισθολογικού κόστους κλπ.
Η επιδότηση ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί των επιλέξιμων δαπανών (το οποίο προσαυξάνεται κατά 10 μονάδες στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού) και ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δύναται να φτάσει τις 200.000€.
Υποβολή προτάσεων από 7/04/2016 – 20/05/2016.

Περισσότερες πληροφορίες για τα ανωτέρω προγράμματα μπορείτε να λάβετε στις ιστοσελίδες: www.antagonistikotita.gr & www.espa.gr