Πρόσκληση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για τον Άξονα 4 του ΠΑΑ

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.) λειτουργώντας ως Ομάδα Τοπικής Δράσης του Τοπικού Προγράμματος LEADER λαμβάνοντας υπόψη :

 1. Την υπ’ αριθ. 39β/7-11-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.
 2. Την υπ’ αριθ. 194/7-11-2014 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER (Ε.Δ.Π.L).
 3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 17543/6-8-2014 έγγραφο του ΑΣΕΠ
 4. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 39768/14-10-2014 έγγραφο του τμήματος προσωπικού του ΥΠΕΣ (Επιτροπή της ΠΥΣ 33)
 5. Τις υπ΄ αριθμ. 3185/13.4.2009 & 5954/2.7.2009 αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με τις οποίες εγκρίθηκε το τοπικό πρόγραμμα στα πλαίσια του Άξονα  4 «Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER»
 6. Τον Κανονισμό Οργάνωσης της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. και ιδίως δε το Κεφάλαιο 2 ‘’Οργανόγραμμα λειτουργίας’’

Ανακοινώνει

Την πρόθεση  σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με συνολικά έξι (6) άτομα για την κάλυψη αναγκών της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ Α.Ε., που εδρεύει στην Οδό Β. Αλεξάνδρου 2, Σέρρες, Τ.Κ. 62100 με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Εφαρμογή του τοπικού προγράμματος LEADER στα πλαίσια του άξονα 4 “Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER” του προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» προκειμένου να αναλάβουν την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος LEADER. Συγκεκριμένα ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνεργαστεί με:

 • Δύο (2) Πολιτικούς Μηχανικούς (ΠΕ)
 • Έναν (1) Γεωπόνο (ΠΕ)
 • Έναν (1) Γεωπόνο ή Δασολόγο (ΠΕ)
 • Έναν (1) Οικονομολόγο (ΠΕ)
 • Έναν (1) Κοινωνικό Επιστήμονα (ΠΕ)

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η 21η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00
Οι φάκελοι συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συνεργασία στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος του Άξονα 4, του ΠΑΑ 2007-2013» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα. Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από την διαδικασία της αξιολόγησης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το αναλυτικό τεύχος και το έντυπο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είτε ιδιοχείρως από τα γραφεία της εταιρείας στις Σέρρες, Μεραρχίας 67, 1ος Όροφος, Τ.K. 62122, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αφού επικοινωνήσουν πρώτα με email στο info@aneser.gr ή τηλεφωνικά στο τηλ. 2321064402-3 (αρμόδια υπάλληλος κα Τριανταφύλλου Ελένη) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σέρρες, 11 Νοεμβρίου 2014


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & της Ε.Δ.Π.L

Ιωάννης Μωυσιάδης