Πρόσκληση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για τον Άξονα 4 του Π.Α.Α.

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.) λειτουργώντας ως Ομάδα Τοπικής Δράσης του Τοπικού Προγράμματος LEADER λαμβάνοντας υπόψη :

  1. Την υπ’ αριθ. 278/2015 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER (Ε.Δ.Π.L).
  2. Τις υπ’ αριθμ. 3185/13.4.2009 & 5954/2.7.2009 αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με τις οποίες εγκρίθηκε το τοπικό πρόγραμμα στα πλαίσια του Άξονα  4 «Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER»
  3. Την υπ’ αριθμ. 8078/4-5-2015 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας με την οποία εγκρίθηκε κατανομή επιπλέον πίστωσης Δημόσιας Δαπάνης στα πλαίσια του Άξονα  4 «Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER»
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014
  5. Τον Κανονισμό Οργάνωσης της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. και ιδίως δε το Κεφάλαιο 2 ‘’Οργανόγραμμα λειτουργίας’’

Ανακοινώνει

Την πρόθεση  σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με συνολικά πέντε (5) άτομα για την κάλυψη αναγκών της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ Α.Ε., που εδρεύει στην Οδό Β. Αλεξάνδρου 2, Σέρρες, Τ.Κ. 62100 με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Εφαρμογή του τοπικού προγράμματος LEADER στα πλαίσια του άξονα 4 “Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER” του προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» προκειμένου να αναλάβουν την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος LEADER. Συγκεκριμένα ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνεργαστεί με:

  • Δύο (2) Πολιτικούς Μηχανικούς (ΠΕ)
  • Έναν (1) Γεωπόνο (ΠΕ)
  • Έναν (1) Γεωπόνο ή Δασολόγο (ΠΕ)
  • Έναν (1) Οικονομολόγο (ΠΕ)

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η 14η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00

Οι φάκελοι συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συνεργασία στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος του Άξονα 4, του ΠΑΑ 2007-2013» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα. Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από την διαδικασία της αξιολόγησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το αναλυτικό τεύχος και το έντυπο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είτε ιδιοχείρως από τα γραφεία της εταιρείας στις Σέρρες, Μεραρχίας 67, 1ος Όροφος, Τ.K. 62122, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αφού επικοινωνήσουν πρώτα με email στο info@aneser.gr ή τηλεφωνικά στο τηλ. 2321064402-3 (αρμόδια υπάλληλος κα Τριανταφύλλου Ελένη) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σέρρες, 4 Δεκεμβρίου 2015

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & της Ε.Δ.Π.L.

Ιωάννης Μωυσιάδης
Αντιπεριφερειάρχης Σερρών