Δελτίο τύπου για την 4η προκήρυξη LEADER

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, σας ενημερώνει ότι μέχρι την 10η Οκτωβρίου 2014, καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στα πλαίσια της 4ης πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού προγράμματος LEADER που υλοποιείται στα πλαίσια του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2007-2013 υποβλήθηκαν συνολικά 14 επενδυτικές προτάσεις.

Οι επενδυτικές αυτές προτάσεις κατηγοριοποιούνται όσον αφορά τα υπομέτρα του Τοπικού Προγράμματος ως Προγράμματος ως εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

L123 – «Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων»

8

L312 – «Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων»

5

L313 – «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων» Παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας

0

L313 – «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων» Παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα

1

Σύνολο επενδυτικών σχεδίων

14

 

Από τα ανωτέρω  επενδυτικά σχέδια, τα Δεκατρία  (13) αφορούν ιδιωτικές επενδύσεις των οποίων το κόστος εκτιμάται σε 1.800.000 € περίπου και Ένα  (1) επενδυτικό σχέδιο που  αφορά   παρέμβαση  δημόσιου χαρακτήρα του  οποίου  το κόστος εκτιμάται σε 300.000  € περίπου.

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός των υποβληθεισών προτάσεων θα εκτιμηθεί επακριβώς μετά την αποσφράγιση των φακέλων υποψηφιότητας.