Αποτελέσματα Αξιολόγησης 4ης Προκήρυξης LEADER

Με το παρόν η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Α.Ε ΟΤΑ, σας ενημερώνει για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των φακέλων υποψηφιότητας που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της 4ης Προκήρυξης Τοπικού Προγράμματος LEADER του άξονα 4 του Π.Α.Α., όπως αυτά καθορίστηκαν  με τις υπ΄ αριθ. 197/2014 & 209/2015 αποφάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος «Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER» και της διενέργειας δειγματοληπτικού ελέγχου από την Ειδική Υπηρεσίας Εφαρμογής του Π.Α.Α.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι επιλεγείσες και οι αποκλειόμενες προτάσεις.

Σημείωση: H οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων θα γίνει με την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων που θα υποβληθούν από τους υποψήφιους επενδυτές και την έγκριση από την Διαχειριστική Αρχή της τροποποίησης του τοπικού προγράμματος