Πρόσκληση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου για τον Άξονα 4 του Π.Α.Α.

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.) λειτουργώντας ως Ομάδα Τοπικής Δράσης του Τοπικού Προγράμματος LEADER λαμβάνοντας υπόψη:
 
1.  Την υπ’ αριθ. 240/2015 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER (Ε.Δ.Π.L).
2. Τις υπ’ αριθμ. 3185/13.4.2009 & 5954/2.7.2009 αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με τις οποίες εγκρίθηκε το τοπικό πρόγραμμα στα πλαίσια του Άξονα  4 «Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER»
3. Την υπ’ αριθμ. 8078/4-5-2015 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας με την οποία εγκρίθηκε κατανομή επιπλέον πίστωσης Δημόσιας Δαπάνης στα πλαίσια του Άξονα  4 «Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER»
4.  Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014
5.  Τον Κανονισμό Οργάνωσης της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. και ιδίως δε το Κεφάλαιο 2 ‘’Οργανόγραμμα λειτουργίας’’
 
Ανακοινώνει
 
Την πρόθεση  σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με συνολικά τέσσερα (4) άτομα για την κάλυψη αναγκών της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ Α.Ε., που εδρεύει στην Οδό Β. Αλεξάνδρου 2, Σέρρες, Τ.Κ. 62100 και ειδικότερα με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Εφαρμογή του τοπικού προγράμματος LEADER στα πλαίσια του άξονα 4 “Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER” του προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» προκειμένου να αναλάβει την υποστήριξη της υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος LEADER.  Συγκεκριμένα ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνεργαστεί με:
  • Δύο (2) Γεωπόνους (ΠΕ)
  • Έναν (1) Οικονομολόγο (ΠΕ ή ΤΕ)
  • Έναν (1) Ηλεκτρολόγο – Μηχανολόγο Μηχανικό (ΠΕ)

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η Τρίτη 4 Αυγούστου 2015 και ώρα 15:00
Οι φάκελοι συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συνεργασία στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος του Άξονα 4, του ΠΑΑ 2007-2013» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα. Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από την διαδικασία της αξιολόγησης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το αναλυτικό τεύχος και το έντυπο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είτε ιδιοχείρως από τα γραφεία της εταιρείας στις Σέρρες, Μεραρχίας 67, 1ος Όροφος, Τ.K. 62122, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αφού επικοινωνήσουν πρώτα με e-mail στο info@aneser.gr ή τηλεφωνικά στο τηλ. 2321064402-3 (αρμόδια υπάλληλος κα Τριανταφύλλου Ελένη) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & της Ε.Δ.Π.L.
Ιωάννης Μωυσιάδης
Αντιπεριφερειάρχης Σερρών
 
Συνημμένα
Αναλυτικό τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος