Δελτίο τύπου – Υποβληθείσες προτάσεις 5ης προκήρυξης LEADER

Δέκα εννέα (19) επενδυτικά σχέδια υποβλήθηκαν στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. μέχρι την 27η Ιουλίου 2015, καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων της 5ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Τοπικού προγράμματος LEADER που υλοποιείται στα πλαίσια του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2007-2013.

Οι επενδυτικές αυτές προτάσεις κατηγοριοποιούνται όσον αφορά τα υπομέτρα του Τοπικού Προγράμματος ως εξής:

  • 5 επενδ. σχέδια στο υπομέτρο L123 «Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων»
  • 6 επενδ. σχέδια στο υπομέτρο L312 «Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων»
  • 4 επενδ. σχέδια στο υπομέτρο L313 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων» (Παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας)
  • 1 επενδ. σχέδια στο υπομέτρο L313 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων» (Παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα)
  • 3 επενδ. σχέδια στο υπομέτρο L321  «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό»

Από τα ανωτέρω επενδυτικά σχέδια, τα δεκαπέντε (15) αφορούν ιδιωτικές επενδύσεις, των οποίων το κόστος εκτιμάται σε 2.350.000 € περίπου και Τέσσερα (4) επενδυτικά σχέδια που αφορούν παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα των οποίων το κόστος εκτιμάται σε 450.000 € περίπου.

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός των υποβληθεισών προτάσεων θα εκτιμηθεί επακριβώς μετά την αποσφράγιση των φακέλων υποψηφιότητας.