Αποτελέσματα αξιολόγησης 5ης Προκήρυξης LEADER (μετά τις ενστάσεις)

Με την υπ. αριθμ.  265/2015 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος LEADER καθορίστηκαν τα αποτελέσματα της 5ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμμματος LEADER του άξονα 4 του Π.Α.Α..

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι επιλεγείσες και οι αποκλειόμενες προτάσεις.

Σημείωση: H οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων θα γίνει μετά την έγκριση από την Διαχειριστική Αρχή της τροποποίησης του τοπικού προγράμματος