Πίνακες κατάταξης & επιλογής ωφελουμένων για το ΤΟΠΣΑ

Ολοκληρώθηκε από την Επιτροπή Αξιολόγησης η κατάταξη και επιλογή των ωφελουμένων για ένταξη στο σχέδιο δράσης «Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση στο Δήμο Σερρών» το οποίο υλοποιεί η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συνεργώ στην Απασχόληση» με εταίρους α) Την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., β) Το Δήμο Σερρών, γ) Την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Σερρών (ΚΕΔΗΣ), δ) Το Εργατικό Κέντρο Νομού Σερρών, ε) Το Επιμελητήριο Σερρών, στ) Το Τ.Ε.Ι. Σερρών, ζ) Το ΚΕΚ Εύβουλος, η) Το ΚΕΚ INV+, θ) Το ΚΕΚ ΓΗ ι) Την Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. που έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ανά κατηγορία ωφελουμένου.

 1. Πίνακας κατάταξης / επιλογής υποψηφίων και επιλαχόντων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, των ανέργων (καταρχήν επιλεχθέντες θέσεις 1-70)
 2. Πίνακας κατάταξης / επιλογής υποψηφίων και επιλαχόντων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, των νέων επιστημόνων
 3. Πίνακας κατάταξης / επιλογής υποψηφίων και επιλαχόντων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, των ασφαλισμένων στον ΟΓΑ

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στα γραφεία της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών ήτοι μέχρι τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013 και ώρα 15:00. Ο υποψήφιος υποβάλλει την ένσταση του στα γραφεία της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών επί της οδού Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, 2ος όροφος στις Σέρρες μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα. 
Επίσης, καλούνται παράλληλα οι ωφελούμενοι που έχουν επιλεγεί (από τον πίνακα των ανέργων όσοι κατέχουν θέση μέχρι την 70η και όλοι οι νέοι επιστήμονες και οι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ) να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά τα οποία επικαλέστηκαν κατά την υποβολή της αίτησής τους εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών.  
Εάν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία, χωρίς να προσκομίσει τα παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά, ο υποψήφιος κηρύσσεται έκπτωτος και η Αναπτυξιακή Σύμπραξη δύναται να καλέσει τον επόμενο στην κατάταξη αξιολόγησης.  
Υπενθυμίζουμε ότι τα έγγραφα και δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τους επιλεχθέντες υποψηφίους στο στάδιο αυτό διαφοροποιούνται για κάθε κατηγορία ωφελουμένου ως εξής:
Α. Δικαιολογητικά ανέργων ωφελουμένων

 • Επικυρωμένο αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, επικυρωμένο αντίγραφο των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο Σερρών (πρόσφατης έκδοσης)
 • Ακριβή αντίγραφα των τίτλων σπουδών
Σημειώνεται ότι εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:
α) Για τίτλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου.
β) Προκειμένου για Δευτεροβάθμια μη τεχνική ή μη επαγγελματική εκπαίδευση, βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και για τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της επιτροπής ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως και Καταρτίσεως (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.).
 • Αποδεικτικά προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας (πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα)
Oι μισθωτοί για να αποδείξουν ότι διαθέτουν εμπειρία πρέπει να υποβάλλουν βεβαίωση του εργοδότη και τη σύμβαση εργασίας ή αντίγραφο των ενσήμων.  
Οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα για να αποδείξουν ότι διαθέτουν εμπειρία πρέπει να υποβάλλουν σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας και να επισυνάψουν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (π.χ Βεβαίωση έναρξης εργασιών ή μεταβολής στη ΔΟΥ, συμβάσεις, δελτία παροχής υπηρεσιών και σχετικές βεβαιώσεις κλπ).
Τα δικαιολογητικά του ενδιαφερομένου ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε από εξωτερικό θα πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων και από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
 • Πιστοποιητικά καλής γνώσης ξένης γλώσσας (Επιπέδου Lower) ή τίτλοι σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας (πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα)
 • Πιστοποιητικά γνώσης χειρισμού Η/Υ, τίτλοι σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, καθώς και βεβαιώσεις εμπειρίας από φορείς για αντίστοιχη ενασχόληση των υποψηφίων (πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα)
 • Ακριβές αντίγραφο του Δελτίου Ανεργίας, το οποίο θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής
 
Β. Δικαιολογητικά για νέους επιστήμονες
 • Επικυρωμένο αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, επικυρωμένο αντίγραφο των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο Σερρών (πρόσφατης έκδοσης)
 • Ακριβή αντίγραφα των τίτλων σπουδών
Οι συμμετέχοντες που είναι κάτοχοι διδακτορικού η μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών προσκομίζουν ακριβές αντίγραφο του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος, καθώς και βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο για το γνωστικό αντικείμενο αυτών, εφόσον τούτο δεν προκύπτει από τους προσκομιζόμενους τίτλους.
Σημειώνεται ότι εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου. Επίσης, στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό τίτλο, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος.
 • Αντίγραφο βεβαίωσης έναρξης εργασιών καθώς και των βεβαιώσεων μεταβολής εργασιών για το σύνολο των μεταβολών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος για το οικονομικό έτος της έναρξης της δραστηριότητας
 • Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α ή ακριβή αντίγραφο του απολυτηρίου στρατού
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν ασκούσατε ατομικό επάγγελμα και δεν συμμετείχατε σε επιχείρηση πριν την έναρξη επιτηδεύματος με θεώρηση από την ΔΟΥ
 • Υπεύθυνη δήλωση στην περίπτωση που ασκούσατε ατομικό επάγγελμα ή συμμετείχατε σε επιχείρηση ως Ιατρός άνευ ειδικότητας πριν την έναρξη επιτηδεύματος, για χρόνο που δεν ξεπερνούσε τους 12 μήνες, με θεώρηση από την ΔΟΥ
 • Αποδεικτικά προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας (πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα)
Η προηγούμενη εμπειρία θα πρέπει να αφορά μισθωτή εργασία και όχι ελευθέριο επάγγελμα καθώς η ύπαρξη δραστηριότητας πριν από τη νέα έναρξη επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ. αποτελεί λόγω μη ένταξης στο πρόγραμμα. Προκειμένου λοιπόν οι μισθωτοί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία πρέπει να υποβάλλουν βεβαίωση του εργοδότη και τη σύμβαση εργασίας ή αντίγραφο των ενσήμων.  
 
Γ. Δικαιολογητικά για ασφαλισμένους στον ΟΓΑ
 • Επικυρωμένο αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, επικυρωμένο αντίγραφο των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο Σερρών (πρόσφατης έκδοσης)
 • Φωτοτυπία του βιβλιαρίου ασφάλισης στον ΟΓΑ ή βεβαίωση εγγραφής στον ΟΓΑ
 • Ακριβή αντίγραφα των τίτλων σπουδών
Σημειώνεται ότι εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:
α) Για τίτλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου.
β) Προκειμένου για Δευτεροβάθμια μη τεχνική ή μη επαγγελματική εκπαίδευση, βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και για τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της επιτροπής ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως και Καταρτίσεως (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.).
 • Αντίγραφο του Ε1 και του εκκαθαριστικού του οικονομικού έτους 2011 ή υπεύθυνη δήλωση του ωφελουμένου που δεν έχει Ε1 (θεωρημένη από την Δ.Ο.Υ.), ότι δεν έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.
 • Πιστοποιητικά καλής γνώσης ξένης γλώσσας (Επιπέδου Lower) ή τίτλοι σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας (πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα)
 • Πιστοποιητικά γνώσης χειρισμού Η/Υ, τίτλοι σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, καθώς και βεβαιώσεις εμπειρίας από φορείς για αντίστοιχη ενασχόληση των υποψηφίων (πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα)