Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την λειτουργία του Κ.Υ.Ε. είναι :

  • Η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος
  • Η ισότιμη, ισόποση, έγκαιρη και έγκυρη διάχυση της πληροφόρησης σε όλους τους ενδιαφερόμενους
  • Η επιτάχυνση διαδικασιών σύστασης , αδειοδότησης και λειτουργίας μιας επιχείρησης
  • Η αξιοποίηση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλων των επενδυτικών ευκαιριών του Νομού, με απώτερο σκοπό την προώθηση παραγωγικών και ανταγωνιστικών επενδύσεων
  • Η μεγαλύτερη και αποδοτικότερη απορρόφηση διαθέσιμων κονδυλίων
  • Η καταπολέμηση της ανεργίας με τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης σε υπάρχουσες και υπό ίδρυση νέες επιχειρήσεις