Ανοιξιάδης Νικόλαος


Ανοιξιάδης Νικόλαος


LEADER+ Γεωπόνος

anixiadis@aneser.gr


Ο Ανοιξιάδης Νικόλαος του Γεωργίου γεννήθηκε το έτος 1974 στις Σέρρες και είναι έγγαμος με ένα παιδί. Είναι απόφοιτος (1998) του τμήματος Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνεργάτης της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών από το έτος 2001 με αντικείμενο την δημοσιοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ανάπτυξης της υπαίθρου. Από το 2002 είναι μέλος της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) η οποία συγκροτήθηκε για τη διαχείριση της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+ με αντικείμενο την αξιολόγηση, παρακολούθηση και χρηματοδότηση των έργων του τοπικού προγράμματος. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του αυτών είναι μέλος των Επιτροπών «Αξιολόγησης» και «Παρακολούθησης και Παραλαβής έργων» της Ο.Τ.Δ. Παράλληλα είναι μέλος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και διαπιστευμένος μελετητής σχεδίων δράσης και σχεδίων Βελτίωσης από το έτος 2002 και μέλος του Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.