Πρόσκληση για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου του έργου BEST-U

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για απευθείας ανάθεση του έργου:
«Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. στην υλοποίηση του έργου με τίτλο “Best Water Use ” και ακρωνύμιο BestU»

 

Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. έχοντας υπόψη:

  1. Tις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’/147/8-8-2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
  2. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων Συνεργασίας του Στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, Αρ. Πρωτ. 3004881/ΥΔ1244
  3. Την Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) NoB2.6f.05
  4. Την υπ’ αρ. 22/2018 απόφαση του Διοικητικού συμβουλίου (Δ.Σ.) της εταιρείας

Ανακοινώνει ότι

Προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης κατόπιν Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, και προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις επιλεξιμότητας της σχετικής δαπάνης, σύμφωνα με το  άρθρο 118 του  Ν. 4412/2016, του παραδοτέου 1.2.2_TechnicalConsultant (Τεχνικός Σύμβουλος), στο πλαίσιο του  έργου: Best water Use / BestU με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016.

Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων Ευρώ (5.000,00€) πλέον Φ.Π.Α..
Το αντικείμενο του έργου αφορά στην παροχή υπηρεσιών συμβούλου, που σχετίζονται με τις ενέργειες που αφορούν στην διαχείριση του προαναφερθέντος προγράμματος με το ακρωνύμιο BestU για το τμήμα που αφορά τις δράσεις ευθύνης της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ Α.Ε. 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του έργου και της δράσης ειδικότερα είναι μέχρι 30/09/2019 σύμφωνα με την σύμβαση χρηματοδότησης και παρατείνεται αυτοδίκαια εφόσον υπάρξει σχετική παράταση και για αντίστοιχο χρονικό διάστημα με αυτήν.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προς ανάθεση υπηρεσίας, ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η Πληρωμή της αμοιβής θα γίνεται τμηματικά, με  την πρόοδο του έργου.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν σχετική προσφορά, σε κλειστό φάκελο, όπου θα αναγράφεται ευκρινώς η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα, ο τίτλος του έργου για τον οποίο υποβάλλεται και τα στοιχεία του αποστολέα.  

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) ή μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών (courier), μέχρι τις 14 Αυγούστου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Πρωτόκολλο της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., Μεραρχίας 67, 1ος Όροφος, Σέρρες, Τ.Κ. 62122. Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα υπηρεσία, μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών.

Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και σύμφωνα µε τα αναφερόμενα στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με email στο aneser@aneser.gr ή τηλεφωνικά στο τηλ. 2321064402, 2321064403 (αρμόδια υπάλληλος κα Τριανταφύλλου Ελένη) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σέρρες, 7 Αυγούστου 2018

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.
Ο πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννης Μωυσιάδης

Συνημμένα

Αναλυτικό τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος