Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του έργου BEST-U

O Πρόεδρος του ΔΣ της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Best Water Use» στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg V-A Cooperation Programme GREECE-BULGARIA 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους.

Προϋπολογισμός 40.000,00 ευρώ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην υπ’ αρ. πρωτ. 0499/23-8-2018 Διακήρυξη το τεύχος της οποίας μπορείτε να το λάβετε από την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο της υπηρεσίας.

Συνοπτικά Στοιχεία

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:    Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών  Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:    0499/23-8-2018
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Best Water Use»
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:    Best Water Use / BestU
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:    Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών  Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:    Σύμβαση Υπηρεσιών περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του έργου «Best Water Use»
Ενδεικτική Ταξινόμηση κατά CPV:  80500000-9 Υπηρεσίες κατάρτισης
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ/ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ANΑΘΕΣΗΣ:    Προσφορά η οποία θα προκύψει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:    Ο προϋπολογισμός του Έργου που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την υποβολή προσφορών ανέρχεται σε 40.000,00 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ:    ΕΤΠΑ (ERDF) – Εθνική Συμμετοχή
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:    10 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:    10 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 13:00
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:    Μεραρχίας 67, 1ος όροφος – Σέρρες
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:    10 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 13:30

Σέρρες, 23 Αυγούστου 2018
Διακήρυξη: 0499/23-8-2018

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

Ιωάννης Μωυσιάδης
Πρόεδρος του Δ.Σ.

Συνημμένα:

Αναλυτικό τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος