Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων του έργου BEST-U

O Πρόεδρος του ΔΣ της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων 3.2.1, 3.2.2 και 5.2.1 στο πλαίσιο του έργου «Best Water Use» στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg V-A Cooperation Programme GREECE-BULGARIA 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους.

Προϋπολογισμός 36.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην υπ’ αρ. πρωτ. 0745/25-10-2018 Διακήρυξη το τεύχος της οποίας μπορείτε να το λάβετε από την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο για το σύνολο της υπηρεσίας.

Συνοπτικά Στοιχεία
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:    Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών  Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:    0745/25-10-2018
ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:    Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης παραδοτέων 3.2.1, 3.2.2 και 5.2.1 στο πλαίσιο του έργου «Best Water Use
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:    Best WaterUse / BestU
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:    Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών  Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:    Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών
Ενδεικτική Ταξινόμηση κατά CPV:
71241000-9 Μελέτες σκοπιμότητας, υπηρεσίες παροχής συμβουλών, υπηρεσίες αναλύσεων
73300000-5 Μελέτη και εκτέλεση ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ/ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ANΑΘΕΣΗΣ:    Προσφορά η οποία θα προκύψει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:    Ο προϋπολογισμός του Έργου που αποτελεί και το ανώτατο ποσό για την υποβολή προσφορών ανέρχεται σε 36.000,00 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ:    ΕΤΠΑ (ERDF) – Εθνική Συμμετοχή
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:    8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:    12 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 13:00
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:    Μεραρχίας 67, 1ος όροφος – Σέρρες
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:    12 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 13:30

Σέρρες, 25 Οκτωβρίου 2018

Διακήρυξη: 0745/25-10-2018

 

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αθανάσιος Μασλαρινός

Συνημμένα:

Αναλυτικό τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος