Πρόσκληση για σύναψη Σ.Μ.Ε. για το έργο BEST-U

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.) συμμετέχοντας ως εταίρος του έργου «Best water Use/ BEST-U» που εντάχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Interreg V-A GREECE-BULGARIA 2014-2020 και σε συνέχεια της υπ’ αριθ. απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου (Δ.Σ.) της εταιρείας

Ανακοινώνει

την έναρξη υποβολής προτάσεων για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) ιδιωτικού δικαίου για έναν (1) Έμπειρο συνεργάτη επιστήμονα ΠΕ ή ΤΕ Οικονομικών, που θα απασχοληθεί στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Best Water Use / BEST-U» που αφορά στη βελτίωση της διαχείρισης των υδατικών πόρων και συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Interreg V-A Cooperation Programme GREECE-BULGARIA 2014-2020» από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν την πρόταση τους, μέχρι τις 07/08/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά) στα Γραφεία της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. στις Σέρρες, οδός Μεραρχίας 67, 1ος Όροφος, Τ.K. 62122, στο Πρωτόκολλο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το αναλυτικό τεύχος και το έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος είτε ιδιοχείρως από τα γραφεία της εταιρείας στις Σέρρες, Μεραρχίας 67, 1ος Όροφος, Τ.K. 62122, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αφού επικοινωνήσουν πρώτα με email στο aneser@aneser.gr ή τηλεφωνικά στο τηλ. 2321064402, 2321064403 (αρμόδια υπάλληλος κα Τριανταφύλλου Ελένη) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σέρρες, 27 Ιουλίου 2018
Αρ. Πρωτ. 0440

Για την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννης Μωυσιάδης
Αντιπεριφερειάρχης Σερρών