Ανακοίνωση – πρόσκληση για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών (υπηρεσιών catering)

Η Ο.Τ.Δ. της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., στα πλαίσια των ενεργειών πληροφόρησης – προβολής – εμψύχωσης για το τοπικό πρόγραμμα CLLD LEADER και ενόψει της δημοσιοποίησης της 1ης πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων για ιδιωτικά έργα

ανακοινώνει ότι

θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών (υπηρεσιών catering) στα πλαίσια της διοργάνωσης ενημερωτικής εκδήλωσης στις Σέρρες για το τοπικό πρόγραμμα CLLD LEADER, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαρτίου 2019.

Οι υπηρεσίες catering για την ενημερωτική εκδήλωση αφορούν για 200 περίπου συμμετέχοντες.

Κριτήριο κατακύρωσης της ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) ή μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών (courier), μέχρι τις 4 Μαρτίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. στο Πρωτόκολλο της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε., Μεραρχίας 67, 1ος Όροφος, Σέρρες, Τ.Κ. 62122. Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην προαναφερθείσα υπηρεσία, μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με email στο aneser@aneser.gr ή τηλεφωνικά στο τηλ. 2321064402, 2321064403 (αρμόδια υπάλληλος κα Τριανταφύλλου Ελένη) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σέρρες, 28 Φεβρουαρίου 2019

Ο πρόεδρος της Ε.Δ.Π.L

Ιωάννης Μωυσιάδης

Συνημμένα

Αναλυτική ανακοίνωση – πρόσκληση