Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Έργων Δημόσιου Χαρακτήρα προγράμματος CLLD

Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. ανακοινώνει ότι παρατείνεται έως την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στήριξης στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Έργα Δημόσιου Χαρακτήρα του Υπομέτρου 19.2: «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)».

Υπενθυμίζεται ότι η ημερομηνία αυτή αφορά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στήριξης μέσω του ΟΠΣΑΑ (www.opsaa.gr/RDIIS) (οδηγίες εδώ).

Στη συνέχεια, εντός (10) δέκα ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης υποβάλλονται εντύπωςκαι σε ηλεκτρονική μορφή (π.χ. CD),  το αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης, η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης και όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά/έγγραφα όπως προσδιορίζονται αναλυτικά στον Οδηγό Διοικητικού Ελέγχου Αιτήσεων Στήριξης, στα γραφεία της Ο.Τ.Δ. ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. Μεραρχίας 67, 1ος όροφος.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. στα τηλέφωνα 2321064402 & 2321064403 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: leader@aneser.gr

Σέρρες, 14 Αυγούστου 2018

Για την «ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.»
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER
Ιωάννης Μωυσιάδης