Τεχνική Σύσκεψη / Επιμόρφωση μελετητών στα πλαίσια του CLLD/LEADER

Η ΟΤΔ ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. του προγράμματος CLLD /LEADER για το Νομό Σερρών

ανακοινώνει ότι

σε συνέχεια της τεχνικής σύσκεψης με θέμα «Τεχνικές λεπτομέρειες για την υποβολή αίτησης ένταξης στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD /LEADER», που πραγματοποιήθηκε  την Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 στο Επιμελητήριο Σερρών, η Ο.Τ.Δ. της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. προβαίνει σε δημοσιοποίηση των στοιχείων των συμμετεχόντων σε αυτή ((Μελετητικά Γραφεία / Συμβούλους Επιχειρήσεων / Μελετητές (οικονομολόγους, γεωπόνους, μηχανικούς κλπ)) όπως αυτοί αποτυπώνονται στον συνημμένο πίνακα.

Παράλληλα, με την παρούσα επιστολή καλεί όλους όσους δεν κατάφεραν να παραβρεθούν στην εν λόγω συνάντηση να δηλώσουν γραπτώς το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στις νέες τεχνικές συσκέψεις που θα πραγματοποιηθούν για το ίδιο θέμα στα γραφεία της Ο.Τ.Δ. ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. (Μεραρχίας 67, 1ος όροφος, Σέρρες) σε ημερομηνία και ώρα που θα τους ανακοινωθεί εγκαίρως.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις νέες τεχνικές συσκέψεις στα γραφεία της Ο.Τ.Δ. ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. δίνονται από την κα Ελένη Τριανταφύλλου στο τηλέφωνο 2321064402 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Συνημμένο: Λίστα συμμετοχόντων

Σέρρες, 6 Ιουλίου 2018

Αρ. Πρωτ.: 0385 

Για την Ομάδα Τοπικής Δράσης της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.

Η συντονίστρια του προγράμματος

Ελένη Τριανταφύλλου

 Οικονομολόγος