Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ

Προδημοσίευση της Προκήρυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για την Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Εκδόθηκε η Προδημοσίευση της Προκήρυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για την Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών επιχειρήσεων μέσα από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013. Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες :

  • Μεταποίηση
  • Τουρισμός
  • Εμπόριο -Υπηρεσίες
Το Πρόγραμμα αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 χρήσεις, απασχολούν από 0 έως 50 άτομα και ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών της τριετίας τους κυμαίνεται: 1. από 50.000 ευρώ μέχρι 10.000.000 ευρώ, το μέγιστο, για τη θεματική ενότητα «Μεταποίηση», 2. από 30.000 ευρώ μέχρι 10.000.000 ευρώ, το μέγιστο, για τη θεματική ενότητα «Τουρισμός». 3. και από 30.000 ευρώ μέχρι 10.000.000 ευρώ, το μέγιστο επίσης για τις θεματικές ενότητες «Εμπόριο» και «Υπηρεσίες». Το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 55-65% ανάλογα με τη Γεωγραφική Ζώνη και με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό που κυμαίνεται από 20.000 ευρώ -300.000 ευρώ ανάλογα με τη Θεματική Ενότητα.

Ημερομηνία: 25/5/2009

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 1 δισ. 50 εκατ. ευρώ (1,050 δις). Ειδικότερα, από 250 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για κάθε μια από τις ενότητες της Μεταποίησης, του Τουρισμού, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών και 50 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τις εταιρίες franchise.
Σημειώνεται ότι η ημερομηνία ανάρτησης της προδημοσίευσης στην ιστοσελίδα www.espa.gr  (25/05/2009) είναι ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών και όχι η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων/επενδυτικών προτάσεων στους αρμόδιους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) από τους υποψήφιους επενδυτές. Η ημερομηνία έναρξης και λήξης υποβολής των επενδυτικών προτάσεων θα καθοριστεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση και θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο από την ίδια ιστοσελίδα. Η προδημοσίευση του προγράμματος και τα σχετικά παραρτήματα βρίσκονται αναρτημένα στα Συνημμένα Αρχεία.


Πληροφορίες : 210 3742071-076-082-083-086 και ώρες 9.30 π.μ. έως 17.00 μ.μ. από Δευτέρα έως Παρασκευή

Προδημοσίευση Προκήρυξης

01_Παράρτημα Α΄ – Ζώνες ενίσχυσης.

02_Παράρτημα Β΄ – Επιλέξιμες Ενέργειες Δαπάνης.

03_Παράρτημα Γ΄ – Τυπικά Δικαιολογητικά Συμμετοχής.

04_Παράρτημα Δ΄ – Ορισμός ΜΜΕ.

05_Παράρτημα Ε΄ – ΚΑΔ Μεταποίηση & Τουρισμός.

06_Παράρτημα ΣΤ΄ – ΚΑΔ Εμπόριο & Υπηρεσίες.

07_Παράρτημα Ζ΄ – Βαθμολόγηση Κριτηρίων.

08_Παράρτημα Η΄ – Δικαιολογητικά Καταβολής Ίδιας Συμμετοχής & Εκταμίευσης.

09_Παράρτημα Θ΄ – Αίτηση.

10_Παράρτημα Ι΄ – Εντυπο υποβολής.