Κοινοπραξία Αναπτυξιακών Εταιρειών Κεντρικής Μακεδονίας

Το έργο «Οριζόντιες Δράσεις Στήριξης, Δικτύωσης, Ευαισθητοποίησης, Διάχυσης & Αναβάθμισης Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού που κατοικούν στις Περιοχές Παρέμβασης ΟΠΑΑΧ της Π.Κ.Μ.» εγκρίθηκε στα πλαίσια του Μέτρου 6.11 «Ειδικές δράσεις αγροτικής ανάπτυξης – ΕΚΤ» στα πλαίσια του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας και υλοποιήθηκε από την κοινοπραξία των επτά αναπτυξιακών εταιρειών της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κάτω από τον  διακριτικό τίτλο «Δίκτυο ΑΝ.ΕΤ. Κ. Μακεδονίας», η οποία συστήθηκε για την υλοποίηση του σχεδίου.

Οι περιοχές παρέμβασης του σχεδίου είναι οι περιοχές εφαρμογής των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.) των νομών της Κεντρικής Μακεδονίας που για τον νομό Σερρών ήταν οι περιοχές των ΟΠΑΑΧ Κερκίνης και Παγγαίου. Στόχοι του σχεδίου ήταν:

 • Η συγκράτηση του πληθυσμού στις ορεινές ή απομακρυσμένες περιοχές και η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και
 • η βελτίωση και αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης παράλληλα με τη διαφοροποίηση της οικονομικής και παραγωγικής δραστηριότητας.

Στα πλαίσια του σχεδίου και προκειμένου να υπηρετηθούν οι στόχοι προβλέπονταν μια σειρά από ενέργειες Δημοσιότητας και Ευαισθητοποίησης μέσω ενός πλέγματος δράσεων. Η εφαρμογή του σχεδίου ξεκίνησε στις 15 Ιουνίου του 2008 και ολοκληρώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου του 2008.

Συμμετέχοντες φορείς στην κοινοπραξία:

 • Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Ε.
 • Αναπτυξιακή Κιλκίς – Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.
 • Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.
 • Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.
 • Αναπτυξιακή Πέλλας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.
 • Αναπτυξιακή Χαλκιδικής– Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.
 • Πιερική Αναπτυξιακή –Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.

Δράσεις του έργου που υλοποιήθηκαν στο Ν. Σερρών

Το έργο περιλάμβανε συνοπτικά τις ακόλουθες δράσεις για τις περιοχές των ΟΠΑΑΧ Κερκίνης και Παγγαίου στο Νομό Σερρών :

 • Οργάνωση εκδηλώσεων με στόχο την ανάδειξη καλών πρακτικών σε θέματα απασχόλησης – επιχειρηματικότητας.
 • Ενημερωτικές εκδηλώσεις με συγκεκριμένες θεματικές ενότητες (πχ mentoring, κοινωνική οικονομία, ΕΣΠΑ κλπ).
 • Δικτύωση επιχειρήσεων με στόχο την ενημέρωση – εκπαίδευση σε συγκεκριμένα θέματα (πχ επιχειρηματικότητας, δικτύωσης, marketing κλπ) – Κινητές μονάδες ενημέρωσης – υποστήριξης των νέων.
 • Ημέρες απασχόλησης για την ενημέρωση – κινητοποίηση ανέργων της περιοχής παρέμβασης – Επιμόρφωση στελεχών συμβουλευτικής σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης.
 • Ενημέρωση βάσης δεδομένων παρατηρητηρίου απασχόλησης με στοιχεία επιχειρήσεων/ανέργων. Πιλοτική εφαρμογή.
 • Δημιουργία club ανέργων

Επίσης, το σχέδιο προέβλεπε κοινές δράσεις με τους άλλους φορείς – εταίρους της Κοινοπραξίας όπως :

 • Ορισμός κριτηρίων προσδιορισμού των καλών πρακτικών στους νομούς παρέμβασης.
 • Δημιουργία Παρατηρητηρίου Απασχόλησης σε επίπεδο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Δημιουργία διαφημιστικού σποτ για όλη την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με στόχο την ευρύτερη διάδοση του έργου
 • Δημιουργία video με στόχο την ανάδειξη επιτυχών εφαρμογών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
 • Εξωτερική αξιολόγηση

Αποτελέσματα του έργου