Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών

Tο Υπουργείο Ανάπτυξης έχοντας ως στόχο την βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος, την απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων προώθησε, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα”, την ανάπτυξη και λειτουργία των Κέντρων Υποδοχής Επενδυτών (Κ.Υ.Ε) σε κάθε νομό της χώρας.
Με την την υπ’ αριθμ. «19282 ΚΥΕ 240/2005 (ΦΕΚ 1326 Β΄)» κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του ν. 3325/05 (ΦΕΚ 68 Α’) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα της παρ. 4 του άρθρου 1 αυτού, θεσμοθετείται  η συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία των Κ.Υ.Ε και καθορίζεται ένα νέο πλαίσιο αρμοδιοτήτων που  έχει προσαρμοσθεί  στις νέες αρμοδιότητες που ασκεί πλέον η Διεύθυνση Ανάπτυξης (πρώην Βιομηχανίας) των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ιδιαίτερα στην λειτουργία της ως «υπηρεσία μιας στάσης»,  καθώς και στις νέες διαδικασίες  βιομηχανικής αδειοδότησης που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.3325/2005.

<iframe src=”http://player.vimeo.com/video/18158884?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff” width=”400″ height=”225″ frameborder=”0″></iframe><p><a href=”http://vimeo.com/18158884″>Light Works</a> from <a href=”http://vimeo.com/user2983831″>Supernormals</a> on <a href=”http://vimeo.com”>Vimeo</a>.</p>