Πρόσκληση για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στα πλαίσια του έργου “Προσέγγιση LEADER”

Η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. ανακοινώνει, την πρόθεση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με συνολικά επτά (7) άτομα για την κάλυψη αναγκών της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ Α.Ε., με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Εφαρμογή του τοπικού προγράμματος LEADER στα πλαίσια του άξονα 4 “Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER” του προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» προκειμένου να αναλάβουν την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος LEADER.
Συγκεκριμένα ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνεργαστεί με:
  • Δύο (2) Πολιτικούς Μηχανικούς (ΠΕ) 
  • Δύο (2) Γεωπόνους (ΠΕ)
  • Έναν (1) Οικονομολόγο (ΠΕ)
  • Έναν (1) Κοινωνικό Επιστήμονα (ΠΕ)
  • Έναν (1) Λογιστή (ΤΕ)
με τους όρους που αναφέρονται στο σχετικό αναλυτικό τεύχος της πρόσκλησης.

Συνημμένα :

Αναλυτικό Τεύχος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Υπόδειγμα Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος