Πρόσκληση για την παραγωγή τηλεοπτικού σποτ για το Πρόγραμμα LEADER (30-5-2012)

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών στα πλαίσια της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος LEADER, προτίθεται να αναθέσει την δημιουργία τηλεοπτικού σποτ, κόστους έως 200 €, που εντάσσεται στα πλαίσια των ενεργειών δημοσιοποίησης του Τοπικού προγράμματος και για την προώθηση – προβολή της 2ης Προκήρυξης.  
Προσφορές θα γίνονται  δεκτές μέχρι της 5 Ιουνίου 2012, ήμέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. (Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, 2ος Όροφος).  Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο (ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κτλ).
 
Πληροφορίες:
Ελένη Τριανταφύλλου
Συντονίστρια Προγράμματος
Τηλ. 2321064402-3