Προϋπολογισμοί υποβληθέντων προτάσεων στα πλαίσια του LEADER

H ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. με δελτίο τύπου που εξέδωσε, ανακοινώνει τους προϋπολογισμούς των υποβληθέντων προτάσεων καθώς και το ποσοστό κάλυψης των προκηρυχθέντων ποσών ανά δράση για το πρόγραμμα LEADER.
Συνημμένα: