Ανακοίνωση σχετικά με την περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος LEADER

Κατόπιν της έγκρισης από την ΕΥΕ ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα, του αιτήματος που υπέβαλλε η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ σχετικά με τη δυνατότητα υλοποίησης συγκεκριμένων παρεμβάσεων μέσω του τοπικού προγράμματος LEADER στην πόλη των Σερρών, ορίζοντάς την ως κομβικό σημείο της περιοχής παρέμβασης με την έννοια της παραγράφου 2.2 του τεύχους προκήρυξης για την υποβολή σχεδίων τοπικών προγραμμάτων στα πλαίσια του Άξονα 4 «Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER», στην πόλη των Σερρών δύναται να υλοποιηθούν οι κάτωθι δράσεις :

  • L312-5: Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων
  • L313-1: ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης
  • L313-4: Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών.