Πρόσκληση για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για τον Άξονα 4 του Π.Α.Α. 2007-2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α.

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.) λειτουργώντας ως Ομάδα Τοπικής Δράσης του Τοπικού Προγράμματος LEADER λαμβάνοντας υπόψη:
 
 1. Την υπ’ αριθ. 42/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε.
 2. Την υπ’ αριθ. 70/2012 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER (Ε.Δ.Π. L).
 3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 13666/3-9-2012 έγγραφο του ΑΣΕΠ
 4. Τις υπ΄ αριθμ. 3185/13.4.2009 & 5954/2.7.2009 αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με τις οποίες εγκρίθηκε το τοπικό πρόγραμμα στα πλαίσια του Άξονα  4 «Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER»
 5. Τον Κανονισμό Οργάνωσης της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. και ιδίως δε το Κεφάλαιο 2 ‘’Οργανόγραμμα λειτουργίας’’

Ανακοινώνει

την πρόθεση  σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με συνολικά εφτά (7) άτομα για την κάλυψη αναγκών της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ Α.Ε., που εδρεύει στην Οδό Β. Αλεξάνδρου 2, Σέρρες, Τ.Κ. 62100 με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Εφαρμογή του τοπικού προγράμματος LEADER στα πλαίσια του άξονα 4 “Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER” του προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» προκειμένου να αναλάβουν την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος LEADER. Συγκεκριμένα ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνεργαστεί με:

 • Δύο (2) Πολιτικούς Μηχανικούς (ΠΕ)
 • Έναν (1) Γεωπόνο (ΠΕ)
 • Έναν (1) Γεωπόνο ή Δασολόγο (ΠΕ)
 • Έναν (1) Οικονομολόγο (ΠΕ)
 • Έναν (1) Οικονομολόγο (ΠΕ ή ΤΕ)
 • Έναν (1) Κοινωνικό Επιστήμονα (ΠΕ)

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2012, και ώρα 10:00 π.μ..

Οι φάκελοι συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συνεργασία στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος LEADER του Άξονα 4, του ΠΑΑ 2007-2013» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία και ώρα.

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από την διαδικασία της αξιολόγησης. Υπεύθυνη για παροχή πληροφοριών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είναι η Κα Τριανταφύλλου Ελένη, οδός Β. Αλεξάνδρου 2, 2ος Όροφος, Τ.K. 62122, τηλ. 2321064402-3.

Συνημμένα: