Προετοιμασία προκήρυξης LEADER/CLLD (Δημόσια)

Σας ενημερώνουμε ότι στο άμεσο χρονικό διάστημα η ΟΤΔ ΑΝΕΣΕΡ ΑΕ ΟΤΑ, επίκειται  να προβεί σε Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκηρύσσοντας το Μέτρο 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)», του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου 2014-2020» για τις δράσεις που θα αφορούν δημόσια έργα και έργα δημόσιου χαρακτήρα.

Στους  δυνητικούς Δικαιούχους  εμπίπτουν οι φορείς που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες :

  • ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους
  • Φορείς Δημοσίου Τομέα
  • Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα και με την επιλεξιμότητα που καθορίζεται σε κάθε τοπικό πρόγραμμα της ΟΤΔ.

Συγκεκριμένα πληροφορίες για την επικείμενη ημερομηνία της προκήρυξης,  το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο ΠΑΑ 2014-2020, τους κανόνες επιλεξιμότητας, των δαπανών των πράξεων, κτλ, θα δίνονται  από την ΟΤΔ στα γραφεία της καθώς και στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ,  με διαδοχικές αναρτήσεις  που θα ακολουθήσουν.

Σέρρες, 12 Ιανουαρίου 2018