Μαυρουδής Γεώργιος


Μαυρουδής Γεώργιος

LEADER+

Βοηθός Λογιστή

mauroudis@aneser.gr


Ο Μαυρουδής Γεώργιος του Νικολάου, γεννήθηκε το 1978 στις Σέρρες και είναι έγγαμος με ένα παιδί. Είναι απόφοιτος του τμήματος Λογιστικής, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Σερρών και διαθέτει καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Από τον Οκτώβριο του 2002 συνεργάστηκε με το τμήμα μελετών της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών με αντικείμενο τη συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών, την υποβολή προτάσεων στα πλαίσια μέτρων διαφόρων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Π. Κ.τ.Π, ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας κλπ), Κοινοτικών Πρωτοβουλιών (Interreg III, equal) και του Αναπτυξιακού Νόμου, την σύνταξη και υποβολή Τεχνικών Δελτίων Έργου / Υποέργου, Μηνιαίων – Τριμηνιαίων Δελτίων εκθέσεων προόδου των ενταγμένων έργων και υποβολή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ), καθώς και την επικουρική υποστήριξη του έργου της εταιρείας το οποίο αφορά στη διαχείριση των αναπτυξιακών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που υλοποιούνται από την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. Από τον Φεβρουάριο του 2006 είναι μέλος της Ομάδας Τοπικής Δράσης ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. της Κ.Π. LEADER+ συμμετέχοντας στην επιτροπή ενστάσεων, στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης και στην επιτροπή πιστοποίησης, ελέγχου και παραλαβής έργων. Επίσης έχει αναλάβει τον έλεγχο και παρακολούθηση του οικονομικού σκέλους των φακέλων των ενταγμένων στο πρόγραμμα επενδυτικών σχεδίων, τη σύνταξη ΒΕΠΕ, εκθέσεων, τεχνικών δελτίων έργων / υποέργων κλπ, την ενημέρωση, παρακολούθηση και αποστολή των μηνιαίων – τριμηνιαίων κλπ καταστάσεων και τη συμμετοχή στην ομάδα παρακολούθησης του φυσικού αντικειμένου.