Ομάδα Τοπικής Δράσης

Φορέας Υλοποίησης 

Η πλήρης επωνυμία του Φορέα είναι Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. και ο διακριτικός της τίτλος είναι ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Έχει τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας, η οποία συστήθηκε το 1994 με έδρα την πόλη των Σερρών και στεγάζεται στην οδό Β. Αλεξάνδρου 2, Τ.Κ. 621 22, και τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι 23210-64402-3, fax 23210-99639, Ε – mail info@aneser.gr.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 493.080 Ευρώ και διαιρείται σε σαράντα δύο χιλιάδες (42.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας έντεκα ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά (11,74) η κάθε μια.

Η διάρθρωση του Μετοχικού Κεφαλαίου περιγράφεται στον κάτωθι πίνακα:

Α/Α             ΦΟΡΕΑΣ                                                      ΠΟΣΟΣΤΟ %
1.      Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών
                                33,33
2.      Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Σερρών
                15,24
3.      Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών
                       6,19
4.      Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
                               35,48
5.      Λοιποί Φορείς
                                                              9,76
                              ΣΥΝΟΛΟ
                                            100,00


Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER+
 

Για τη διαχείριση όλων των θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή του Τοπικού Προγράμματος LEADER+, σύμφωνα με το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού και την προκήρυξη του Ε.Π. Κ.Π. LEADER+ συγκροτήθηκε Επιτροπή Διαχείρισης προγράμματος LEADER+ (Ε.Δ.Π.L+). 

Η Επιτροπή Διαχείρισης προγράμματος LEADER+ (Ε.Δ.Π.L+) της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. είναι πενταμελής και σήμερα έχει την κάτωθι σύνθεση :

 

1. Παπαπαναγιώτου Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών

2. Δοδακόπουλος Μιχαήλ, εκπρόσωπος της Τ.Ε.Δ.Κ. Νομού Σερρών

3. Χατζηηλιάδης Ιωάννης, εκπρόσωπος του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Νομού Σερρών

4. Σωτηριάδης Δημήτριος, εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας (ΓΕΩΤΕΕ)

5. Σταμπούλης Αδάμ, εκπρόσωπος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Βισαλτίας

Στην Ε.Δ.Π.L+ μεταβιβάστηκαν εκ μέρους του Δ.Σ της Εταιρείας όλες οι αρμοδιότητες που συνδέονται με την εν γένει διαχείριση, υλοποίηση και εφαρμογή του εγκεκριμένου τοπικού προγράμματος LEADER+ σύμφωνα με τη σχετική Eθνική και Kοινοτική νομοθεσία.

Στελεχιακή Δομή Ομάδας Τοπικής Δράσης

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη στελέχωση του επιχειρησιακού πυρήνα της Ο.Τ.Δ., ο οποίος διαθέτει εμπειρία σταθερότητα και διάρκεια. Οι ειδικότητες οι οποίες βρίσκονται σε άμεση συσχέτιση με το περιεχόμενο της πρωτοβουλίας και συνεπώς περιλαμβάνονται στον υπηρεσιακό πυρήνα είναι : Γεωπόνος, Πολιτικός Μηχανικός και Οικονομολόγος.

Τη στελεχιακή Δομή της Ο.Τ.Δ. Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών αποτελούν :

1. Καλογερούδης Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός – Διευθυντής

2. Τριανταφύλλου Ελένη, Οικονομολόγος – Συντονίστρια ΟΤΔ

3. Βίτσιος Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός

4. Ανοιξιάδης Νίκος, Γεωπόνος

5. Τοπτσής Χρήστος, Γεωπόνος

6. Καρακολίδης Κωνσταντίνος, Β. Λογιστής

7. Μαυρουδής Γεώργιος, Β. Λογιστή

8. Στεργίου Δήμητρα, Διοικητικός Υπάλληλος